Uw ijzercontainer wordt
GRATIS geplaatst
Kies zelf uw datum
en levertijd
Vandaag besteld,
morgen geplaatst

Algemene voorwaarden

1.DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten van en met Schrijver Schroot B.V.

2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Schrijver Schroot B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Iedere overeenkomst met Schrijver Schroot B.V. wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan onder de voorwaarden dat de voorwaarden van Schrijver Schroot B.V. van toepassing zijn.

2.3 Op van de Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Schrijver Schroot B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Overeengekomen afwijkende bedingen gelden niet voor volgende overeenkomsten tenzij dit schriftelijk wordt overgenomen.

 1. AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Alle aanbiedingen van Schrijver Schroot B.V. zijn vrijblijvend.

3.2. Aanbiedingen van Schrijver Schroot BV. Zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Alvorens een aanbieding te doen kan Schrijver Schroot B.V. verlangen dat monsters van de afvalstoffen worden genomen teneinde deze te (doen) analyseren. De aan deze analyse verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Schrijver Schroot een opdracht schriftelijk aanvaard of door Schrijver Schroot B.V.  uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

3.4. Na totstandkoming van een overeenkomst heeft Schrijver Schroot B.V. het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer tot stand te zijn gekomen.

 1. PRIJZEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

4.1. Prijzen zijn in Euro, exclusief omzetbelasting en verpakkingen, exclusief vier procent milieutoeslag en zijn exclusief van overheidswege opgelegde accijnzen, (BOM)heffingen, belastingen en anderszins opgelegde maatregelen welke prijsverhogend kunnen werken. De hiervoor genoemde accijnzen, heffingen, belastingen en maatregelen komen te allen tijde ten laste van Opdrachtgever en wijzigingen kunnen één op één aan opdrachtgever worden doorberekend. De prijsstijging die hieruit volgt kan niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW.

4.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Schrijver Schroot B.V. geldende omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot, grondstoffenprijzen, energieprijzen, materiaalkosten, aankoopprijzen, loonkosten (inclusief sociale lasten), afvalverwerkingskosten, en anderszins kostprijsbepalende omstandigheden, exclusief de in 4.1 bedoelde accijnzen, heffingen belastingen en maatregelen. Indien deze omstandigheden wijzigen, heeft Schrijver Schroot B.V. het recht de daaruit voortvloeiende prijsstijging aan opdrachtgever door te berekenen. Deze prijsstijging kan niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW.

4.3. Indien en voor zover, op welke grond dan ook, de dienstverlening drie jaar of korter duurt dan is de opdrachtgever, naast een eventuele afkoopsom als gevolg van een voortijdige beëindiging van de serivceovereenkomst, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van € 250,- ex. BTW per container ter zake van de kosten zijdens Schrijver Schroot B.V.

4.4. Door opdrachtgever gewenste aanvullingen of wijzigingen op de inhoud van de Overeenkomst dienen te worden vastgelegd in een nieuwe vervangende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vastgelegd.

4.5. In het geval opdrachtgever met Schrijver Schroot een overeenkomst heeft gesloten op abonnementsbasis waarbij aldus een periodieke lediging is overeengekomen en Schrijver Schroot B.V. ten gevolge van een opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden niet tot ledigging op de gebruikelijke ledigingsdag kan overgaan, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie of verrekening. Bovendien kan opdrachtgever in dat geval geen aanspraak maken op een vervangende lediging, aldus op een andere datum of een ander tijdstip. Indien opdrachtgever, buiten de gebruikelijke ledigingen op basis van het abonnement, een extra lediging wenst dan is Opdrachtgever gehouden Schrijver Schroot B.V. hiervoor de vergoeding voor een (extra) lediging te voldoen.

4.6. Indien de gebruikelijke lediging dag op een erkende nationale feestdag valt dan zal de inhaallediging worden uitgevoerd op een dag die zo dicht mogelijk rondom de gebruikelijke ledigingsdag ligt, dit ter beoordeling Schrijver Schroot. Indien Opdrachtgever geïnformeerd wenst te worden over de datum van die inhaaldag kan zij hierover contact opnemen met Schrijver Schroot B.V. of op de website www.schrijverschroot.nl kijken.

4.7. Schrijver Schroot B.V. behoudt zich het recht voor de inzamelschema’s en daarvoor de gebruikelijke ledigingsdag(en) van opdrachtgever structureel en eenzijdig te wijzigen. Schrijver Schroot B.V. zal opdrachtgever tijdig in kennis stellen van de gewijzigde ledigingsdag(en). Structurele wijziging van de gebruikelijke ledigingsdag op verzoek van Opdrachtgever, wordt uitsluitend doorgevoerd na goedkeuring van Schrijver Schroot B.V.

4.8. In geval van lediging op afroep: de tarieven zijn gebaseerd op minimaal twaalf ledigingen per container per jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien jaarlijks minder dan het voornoemde, minimale aantal ledigingen wordt afgeroepen is Schrijver Schroot B.V. gerechtigd per jaar in elk geval dit voornoemde aantal ledigingen te facturen. Hebben er in de voorgaande representatieve periode naar verhouding meer dan het overeengekomen aantal ledigingen per container per jaar plaatsgevonden, dan behoudt Schrijver Schroot B.V. zich het recht voor om- in geval van contractbreuk door Opdrachtgever- over de resterende contractperiode dit grotere aantal –naar rato- op jaarbasis bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.9. Indien opdrachtgever de exploitatie van zijn onderneming beëindigt, anders dan door faillissement, blijft Opdrachtgever gehouden te voldoen aan de contractuele verplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bedrijfsbeëindiging kan niet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel: 6:258 BW

ONTBINDING

5.1. Schrijver Schroot is ook na het sluiten van de overeenkomt bevoegd om fouten, waaronder begrepen kennelijke fouten, drukfouten, fouten in de prijsstelling etc. , zulks ter beoordeling van Schrijver Schroot B.V., te corrigeren. Indien en voor zover opdrachtgever deze correctie weigert wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn, hetgeen Schrijver Schroot schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maakt.

5.2. Naast de gronden vermeld in de wet is Schrijver Schroot B.V. gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever zich in staat van faillissement of surseances van betaling bevindt, en in geval van andere omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen.

5.3. Schrijver Schroot B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

5.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zij de vorderingen van Schrijver Schroot B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Schrijver Schroot B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.5. Indien Schrijver Schroot B.V tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.6. Indien de opschorting of ontbinding aan opdrachtgever is toe te rekenen, is zij gehouden aan Schrijver Schroot B.V. de resterende contractwaarde en de schade, daaronder begrepen alle kosten daardoor direct of indirect ontstaan te vergoeden.

BETALING

6.1. De factuurbedragen worden door opdrachtgever middels automatische incasso voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Weigert opdrachtgever dit achteraf of blijkt dit onmogelijk dan heeft Schrijver Schroot B.V. het recht om de factuurbedragen met maximaal vijf procent te verhogen ten aanzien van extra (administratieve) kosten.

6.2. Betaling van alle in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum door  Schrijver Schroot B.V. te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door Schrijver Schroot B.V.  in behandeling genomen maar schorsten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet.

6.3. Schrijver Schroot B.V. is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke voorruitbetaling of alternatieve zekerheidsstelling te verlangen.

6.4. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, is opdrachtgever in verzuim. opdrachtgever is over het achterstallige bedrag de direct opeisbare wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met een opslag van drie %. In Geval van verzuim zijn alle vorderingen van Schrijver Schroot B.V. op opdrachtgever direct opeisbaar. Schrijver Schroot B.V. is alsdan bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.

6.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Schrijver Schroot B.V. die verband houden met de inning van enige vordering op Opdrachtgever en/of die verband houden met het verweer tegen een ten onrechte door opdrachtgever ingestelde vordering jegens Schrijver Schroot B.V. komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het door opdrachtgeer onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

 1. TERBESCHIKKINGSTELLING MATERIAAL

7.1. Aan opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal blijft eigendom van Schrijver Schroot B.V., opdrachtgever zal het materiaal nimmer mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, aan derden ter beschikking stellen etc. Wanneer opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen ervan verliest, zal hij verplicht zijn aan de curator, bewindvoerder en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het materiaal niet tot zijn eigendom behoort en brengt Schrijver Schroot B.V. direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag.

7.2. In geval van huur van (een) perscontainer(s) dient opdrachtgever op eigen kosten, ten gunste van Schrijver Schroot B.V., de perscontainer voor de tijd van de huuropstelling voor nieuwwaarde te verzekeren. Laat opdrachtgever dit na, dan is hij in geval van schade toch verplicht Schrijver Schroot B.V. schadeloos te stellen.

7.3. Opdrachtgever gebruikt het materiaal op zorgvuldige wijze, zorgt ervoor dat dit niet wordt overbelast en leeft alle wettelijke voorschriften, die op enige wijze met het materiaal te maken hebben, na. Bij huur van perscontainers dient opdrachtgever tevens de onderhouds- en gebruiksaanwijzing op te volgen.

7.4. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, zulks te beoordeling van Schrijver Schroot B.V., door of namens opdrachtgever  of vandalisme en/of verlies van materiaal als gevolg van bijvoorbeeld diefstal of brand zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever stelt Schrijver Schroot B.V.  onverwijld in kennis van beschadiging of verlies van materiaal.

7.5. Onderhoud en reparatie van defecten als gevolg van normale slijtage van materiaal dat door Schrijver Schroot B.V.  aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en vervanging van dit materiaal na het verstrijken van de technische levensduur is voor rekening van Schrijver Schroot B.V.

7.6. Materialen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij door Schrijver Schroot aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Perscontainers worden aansluit klaar door Schrijver Schroot B.V. aangeleverd, de stroomtoevoer dient door opdrachtgever te worden verzorgd.

7.7. Klachten omtrent of gebreken aan het materiaal dienen binnen vijf werkdagen nadat zij door Schrijver Schroot B.V. aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld schriftelijk te worden gemeld aan Schrijver Schroot B.V.

7.8. Materiaal wordt ingezet op de overeengekomen locatie. Het door derden laten ledigen of vervoeren van materieel van Schrijver Schroot B.V. is verboden, tenzij Schrijver Schroot B.V. hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Overtreding van deze bepaling wordt bestraft met een boete van 30%  van de totale contractwaarde.

7.9 .(Letsel)schade, geleden door Opdrachtgever of derden, veroorzaakt door materiaal nadat deze door Schrijver Schroot B.V. aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld is voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Schrijver Schroot B.V. voor alle aansprakelijkheden in dit verband.

7.10. Verandering aan het materiaal, in het bijzonder die veranderingen die in het voorkomende geval de veiligheid of de inzetbaarheid van het materiaal nadelig kunnen beïnvloeden, mogen door opdrachtgever niet worden teruggebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schrijver Schroot B.V.

7.11. Opdrachtgever dient het materiaal na beëindiging van de overeenkomst in goede staat en voor eigen rekening en risico ter retournering aan te bieden.

7.12. Voor het (ver)plaatsen, wisselen of afvoeren van rolcontainers worden € 46,- transportkosten in rekening gebracht.

 1. WERKZAAMHEDEN

Schrijver Schroot B.V. is gerechtigd de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Schrijver Schroot B.V. is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

8.2. Werkzaamheden worden niet op zaterdagen , zondagen en (nationale) feestdagen uitgevoerd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3. Schrijver Schroot B.V. voert uitsluitend die werkzaamheden uit welke in de overeenkomst zijn vastgelegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Schrijver Schroot B.V. kan niet verplicht worden meer of andere afvalstoffen in ontvangst te nemen en/ of meer of andere werkzaamheden uit te voeren dan tussen partijen is overeengekomen.

8.4. Opdrachtgever is verplicht om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen.

8.5. Te ledigen containers dienen op de ledigingsdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur gereed te staan aan de openbare weg dan wel op de vooraf overeengekomen plaats op een goed toegankelijk terrein. De container dient vrij benaderbaar te zijn.

8.6. De container moet met gesloten deksel(s) worden aangeboden. Bij meer afval (deksel kant niet dicht) in de container en bij afval op of naast de container, wordt dit extra afval uitsluitend meegenomen indien hiervoor een ledigingsbon door of namens opdrachtgever wordt afgetekend. De kosten voor dit extra afval worden aan de opdrachtgever  doorberekend.

8.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aftekenen van de begeleidingsbrief en dient er zorg voor te dragen dat bij het wisselen of de afvoer van (een) container(s) een bevoegd persoon namens opdrachtgever aanwezig  en onmiddellijk beschikbaar is voor het aftekenen van dit document. Indien de begeleidingsbrief door de opdrachtgever niet wordt afgetekend ten tijde van de wisseling of afvoer van de container(s) dan vervalt het recht van opdrachtgever om te reclameren over de afvalstroom, de bijbehorende eenheidprijs waaronder de desbetreffende afvalstoffen worden ingenomen en of de gefactureerde handelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

8.8. Opdrachtgever is in het geval van rolcontainerledigingen verantwoordelijk voor het aftekenen van de ledigingsbon en dient er zorg voor te dragen dat bij het ledigen van de rolcontainer een bevoegd persoon namens opdrachtgever aanwezig en onmiddellijk beschikbaar is voor het aftekenen van dit document. Indien de ledigingsbon door opdrachtgever niet wordt afgetekend ten tijde van de lediging dan vervalt het recht van de opdrachtgever om te reclameren over de lediging, de eventuele extra lediging, de eventuele hoeveelheid extra afval dat is opgehaald, het factuurbedrag en of deze handelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

8.9. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het aftekenen en de ontvangst van één exemplaar van leverings- of afvoerbonnen van containers. In geval van vermissing van de containers waarbij opdrachtgever niet in staat is afvoerbon(nen) te overleggen, is de containerregistratie van Schrijver Schroot B.V. bindend en is de opdrachtgever gehouden de waarde van de verdwenen containers aan Schrijver Schroot te vergoeden.

8.10. Opdrachtgever verplicht zicht gedurende de duur van de overeenkomst alle bij hem vrijkomende afvalstoffen en diensten, die zijn ingeschreven in de overeenkomst, aan Schrijver Schroot aan te bieden.

8.11. In geval een container niet correct is beladen, is overbeladen, is beladen, met andere afvalstoffen dan overeengekomen  en/of is beladen met afvalstoffen welke niet voldoen aan de van toepassing zijnde acceptatiecriteria van Schrijver Schroot B.V., zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan is Schrijver Schroot B.V. gerechtigd de container niet te ledigen en de gemaakte kosten op basis van het ledigingstarief aan opdrachtgever  in rekening te brengen.

8.12. Indien het overeengekomen serviceadres van opdrachtgever wijzigt dan dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Schrijver Schroot B.V. De containers worden dan op het nieuwe adres geplaatst en dienstverlening wordt op het nieuwe adres ongewijzigd voortgezet, mits dit nieuwe adres zicht binnen het verzorgingsgebied van Schrijver Schroot B.V. bevindt. Bevindt het nieuwe serviceadres van opdrachtgever zich buiten het verzorgingsgebied van Schrijver Schroot B.V. dan heeft Schrijver Schroot B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever in dat geval gehouden om de resterende contractwaarde aan Schrijver Schroot B.V. te vergoeden.

 1. AFVALSTOFFEN EN INONTVANGSTNAME

9.1. Indien de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomen met de door opdrachtgever opgegeven aard en samenstelling van die afvalstoffen en/of de toepassing zijnde acceptatiecriteria dan zal opdrachtgever de afvalstoffen op eerste verzoek van Schrijver Schroot B.V. terugnemen en de overeengekomen prijs en de gemaakte kosten aan Schrijver Schroot B.V. vergoeden.

9.2. Het gewicht van de afgevoerde afvalstoffen wordt door Schrijver Schroot B.V. bepaald door de weging. De bijbehorende weegbon  geldt als een voor partijen bindende vaststelling van de afgevoerde hoeveelheid.

9.3. Door Schrijver Schroot B.V. ingenomen afvalstoffen zijn pas eigendom van Schrijver Schroot B.V. zodra opdrachtgever alle kosten betreffende onderhavige opdracht geheel heeft voldaan.

9.4. Afvalstoffen die in het materiaal worden aangetroffen worden geacht van opdrachtgever te zijn, waardoor opdrachtgever hiervoor te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk.

9.5. Het tarief (rol)containers voor bedrijfsafval is gebaseerd op een soortelijk gewicht van 130 kg per m³. Is het soortelijk gewicht van het door de opdrachtgever aangeboden bedrijfsafval hoger, dan heeft Schrijver Schroot B.V. het recht dit extra gewicht aan opdrachtgever door te berekenen tegen marktconforme prijs.

9.6. In de rolcontainer voor bedrijfs- en/of restafval mogen geen grond, puin en andere niet verbrandbare afvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare afvalstoffen en lange, omvangrijke of zware voorwerpen worden gedeponeerd. Schrijver Schroot B.V. verwijst hierbij naar haar acceptatievoorwaarden.

9.7. Indien er met opdrachtgever een vaste prijs is afgesproken voor een container voor gemengd bouw- en sloopafval, dan is dit tarief gebaseerd op een gewicht van maximaal 250 kg per m³. Is het gewicht van het door opdrachtgever aangeboden afval hoger, dan heeft Schrijver Schroot B.V. het recht een marktconforme meerprijs aan opdrachtgever door te berekenen.

 1. Overmacht

10.1. Overmacht voor Schrijver Schroot B.V. bestaat indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen. Tot die omstandigheden worden onder andere, doch niet uitsluitend, gerekend: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, intrekking van één of meer vergunningen van Schrijver Schroot B.V. en/of derden waarop Schrijver Schroot B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, ziekte van personeel, brand en andere ernstige bedrijfsstoringen in haar bedrijf, het bedrijf van haar toeleveranciers en het bedrijf van derden waarop Schrijver Schroot B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.

10.2. Indien Schrijver Schroot B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen dan is Schrijver Schroot B.V.

dan is Schrijver Schroot B.V. gerechtigd die verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.

10.3. In geval van overmacht zijdens Schrijver Schroot B.V. heeft opdrachtgever geen recht enige schadevergoeding.

 1. PROLONGATIE VAN DE OVEREENKOMST

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze telkens automatisch met eenzelfde aansluitende periode verlengd, tenzij de overeenkomst voor het verstrijken van de looptijd, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, wordt opgezegd. De opzegging dient schriftelijk, per aangetekend schrijven, te geschieden. In het geval er geen opzegtermijn is overeengekomen dan wordt de standaard opzegtermijn van zes maanden gehanteerd.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Schrijver Schroot B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het direct geval is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Schrijver Schroot B.V. In geen geval is Schrijver Schroot B.V. aansprakelijkheid voor gevolgschade van opdrachtgever of derden waaronder, doch niet beperkt tot, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade .

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Schrijver Schroot B.V. ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst tenzij deze schade en/ of kosten het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende van Schrijver Schroot B.V.

12.3. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor alle directe schade die het gevolg is van het niet voldoen van de afvalstoffen aan het geen door opdrachtgever aangegeven en/of de acceptatiecriteria van Schrijver Schroot B.V.

12.4. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen in de overeenkomst dan is opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die hiervoor ontstaat.

12.5. In geval van aansprakelijkheid van Schrijver Schroot  voor enige schade geldt ongeacht de vorige bepalingen, te allen tijde dat de contractuele- en wettelijke aansprakelijkheid van Schrijver Schroot B.V. is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een door Schrijver Schroot B.V. al dan niet wettelijke verplichte verzekeringsovereenkomst uitkeert.

12.6. Indien de opdracht ziet op het afvoeren van afval ter zake waarvan Schrijver Schroot B.V., gezien de aard of de samenstelling van het afval, niet gerechtigd is dit zelf in te nemen of te vervoeren, waaronder begrepen doch niet uitsluitend afval met chemische en/of gevaarlijke eigenschappen, en zij een derde opdracht geeft dit afval af te voeren, dan vrijwaart opdrachtgever Schrijver Schroot B.V. voor alle aanspraken tot schadevergoeding welke deze derde jegens Schrijver Schroot B.V. geldend wil of zal maken.

12.7. Schrijver Schroot B.V. is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening uit te besteden aan een derde partij. Opdrachtgever vrijwaart Schrijver Schroot in dat geval voor alle aanspraken tot schadevergoeding welke deze derde jegens Schrijver Schroot B.V. geldend wil of zal maken.

12.8. Indien de opdracht ziet op de leverantie van (een) product(en) dan vrijwaart opdrachtgever Schrijver Schroot B.V. voor alle aanspraken tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, die derden jegens Schrijver Schroot B.V. geldend willen of zullen maken.

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN

13.1. Schrijver Schroot B.V. is gemachtigd de uit enige overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

13.2. Opdrachtgever is niet gemachtigd om haar rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming bestaat van Schrijver Schroot B.V.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

14.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverhinderd is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Schrijver Schroot B.V. en opdrachtgever verplichtingen zich om alsdan een regeling te treffen die de strekking van de onverbindende bepalingen(en) zo dicht mogelijk benadert.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR CENTRAAL GELDERLAND.